dimecres, 1 de maig de 2013

Moció demanant mestres municipals

Dilluns 29 d'abril es presentava al ple de l'ajuntament una moció de Gent de Gramenet amb el  suport de l'Assemblea Groga Gramenet, que us adjuntem:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE GRAMENET QUE COMPTA AMB EL SUPORT DE L’ASSEMBLEA GROGA DE GRAMENET PER DEMANAR LA CREACIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ PER COBRIR NECESSITATS A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT

Donat que els Plans d’Ocupació que s’inclouen en el projecte de Dinamització Econòmica Local per a la Creació d’Ocupació estan pensats per a fomentar l’ocupació en programes amb una durada de 16 mesos (amb persones contractades de 4 a 12 mesos i per un 75% de la jornada laboral) i, que segons la descripció del document, es prioritzen les actuacions de major impacte per la ciutadania.

Donat que, en l’actualitat, existeixen 12 Plans d’Ocupació diferents i que són els diversos Serveis Municipals de l’Ajuntament qui demanen a Grameimpuls, segons les seves necessitats, poder disposar d’un Pla d’Ocupació i és Grameimpuls qui gestiona aquestes demandes. D’aquests 12 Plans, més de la meitat (7), són de l’Àrea d’Urbanisme. La resta, 3 són de l’Àrea de Participació, 1 de Seguretat i 1 de Serveis personals, Benestar i Famílies.

Considerem, doncs, que són uns Plans que no estan proporcionats i que no responen a la realitat i a les necessitats actuals: en primer lloc, creiem que a l’hora d’elaborar-los cal tenir en compte d’una banda, què és el que pot oferir la gent que opta a participar dels Plans però també les necessitats i serveis que la població està perdent. D’altra banda, cal analitzar que l’atur ha canviat de perfils i n’ha incorporat de nous: hi ha aturats de llarga durada i sense prestacions que són qualificats, per exemple.

Donat que, segons dades recollides per l’Assemblea Groga de Gramenet, a partir de la informació proporcionada pels mateixos centres públics de la ciutat i relativa al primer trimestre del curs 2012-2013:
- A Infantil i Primària la plantilla de docents s’ha reduït en 23,75 mestres i a Secundària, en 25,5 professors, cosa que ha suposat que la resta de docents ha hagut d’assumir les gairebé 40.000 hores de docència que això representa.

- Que malgrat haver-hi en alguns centres el mateix nombre de docents que abans de les retallades, i per tant, de constar en les dades que no s’ha reduït la plantilla, fan menys hores laborals i per tant, acaba resultant que hi ha menys places de docents.

- Que les ràtios han augmentat a 27 alumnes per aula a Primària i a 33, a Secundària.
- Que s’estima que les hores no cobertes per l’administració són 3.626 entre Primària i Secundària, només al primer trimestre.

- Que el PAS i el professorat substitut també ha vist reduïts els seus drets com a treballadors: reducció del 15% de la jornada i sou, no es cobreixen les baixes, etc.

Donat que aquest plenari i, més concretament, aquest govern, s’han manifestat moltes vegades en contra de les retallades imposades tant pel Govern central com pel Govern de la Generalitat, així com han elaborat i aprovat diverses mocions sobre aquesta qüestió.

Sense oblidar que la responsabilitat, en aquest cas, del procés de privatització que està precaritzant l’ensenyament és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i del Govern central. Però que, en aquest procés de retrocés en la qualitat dels drets laborals i de l’ensenyament, la mesura que es proposa a continuació en aquesta moció pot ser un pal·liatiu per la situació dels centres, dels treballadors i dels alumnes i està en mans exclusivament de l’Ajuntament si vol dur-la a terme o no.

Donat que, com que els Plans estan subjectes a les subvencions, cada any s’han de repensar, reestructurar o reorganitzar. Donat, a més, que hi ha Plans que s’han incorporat en els últims any segons les necessitats noves que ha experimentat la ciutat: el Pla dels Patis Oberts, o el del Manteniment Integral del Parc de la Bastida, per exemple i considerant l’àmbit de l’ensenyament com una prioritat i una necessitat de primer ordre.

Vist que, a més, no seria necessària, si no es considerés oportú, l’eliminació de cap Pla existent actualment, sinó només redistribuir el nombre de places en cada Pla per crear-ne un (o més) de nou.

Per aquests motius, proposem al Ple l’aprovació dels següents acords:

Que, tenint en compte els nous perfils de l’atur, les necessitats i demandes dels propis centres educatius, la devaluació de la qualitat que han de patir tant professors com alumnes i l’eina de què disposa l’Ajuntament amb els Plans d’Ocupació, es creïn un o més Plans nous tenint en compte totes les consideracions esmentades més amunt.

ACORDS

Primer.- Que l’Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils, Ciutadania i Educació dissenyi, entre els projectes del proper any, un o més Plans d’Ocupació adreçats a reforçar i enfortir les necessitats de diversos centres com, per exemple, el reforç a les aules amb perfils com TEI’s, logopedes, psicòlegs, pedagogs, etcètera.

Segon.- Que Grameimpuls tingui en compte la demanda esmentada en el punt anterior i inclogui aquest Pla en l’oferta de 2014.

Tercer.- Que l’Ajuntament, a més, estudiï la possibilitat de crear la figura del mestre municipal a mitjà termini, tal i com existeix en d’altres poblacions, per tal de poder cobrir les mancances a què es veu abocat l’ensenyament de la ciutat amb les retallades i compensar-les en la mesura de les seves possibilitats sense deixar d’assenyalar la responsabilitat d’ens superiors en el desmantellament de
l’educació pública.

Quart.- Traslladar aquests acords a tots els centres educatius públics de Santa Coloma, a l’Assemblea Groga de Gramenet, a la Federació d’AMPAs de Gramenet i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, el Ple decidirà.

Gent de Gramenet.

Santa Coloma, a 26 d’abril de 2013.

Informar-vos que va ser rebutjada, amb una esmena/còpia i pega d'un grup polític de cuyo nombre no pienso acordarme.

El regidor d'educació de l'ajuntament la va considerar "inviable".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada